محتوای مجله

آدرس وبلاگ گروههای آموزشی دوره متوسطه نظری استان

نام گروه آموزشی

آدرس وبلاگ گروه

گروه آموزشی دینی و قرآن

maarefyazd.blogfa.com

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

azaryazdi.blogfa.com

گروه آموزشی شیمی

blog.chemyazd.com

گروه آموزشی ریاضی

yazdmg.blogfa.com

گروه آموزشی فیزیک

kavosh-gr.blogfa.com

گروه آموزشی زبان انگلیسی

yazdenglishdep.blogfa.com

گروه آموزشی زمین شناسی

alaeiean.blogfa.com

گروه آموزشی روانشناسی

ravan-yazd.blogfa.com

گروه آموزشی اقتصاد

eghtesadeyazd.blogfa.com

گروه آموزشی رایانه

yazdcomp.blogfa.com

گروه آموزشی تربیت بدنی

gtbyazd.blogfa.com

گروه آموزشی زیست شناسی

bioyazd.blogfa.com

گروه آموزشی جغرافیا

geographyyazd.blogfa.com

گروه آموزشی علوم اجتماعی

ejtemaieyazd.blogfa.com

گروه آموزشی آمادگی دفاعی

yazddefaee.blogfa.com

گروه آموزشی عربی

arabyazd.blogfa.com

گروه آموزشی تاریخ

tarikhyazd.blogfa.com

گروه آموزشی فلسفه و منطق

yazd-soofiya.blogfa.com

گروه آموزشی مدیران

www. modiran.blogfa.com